(PDF document) Potvrdenie o zápise - pdf verzia

OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV
POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR

Masarykova 10, 080 01 Prešov

                                                             

Urbárska spoločnosť-pozemkové spoločenstvo Drienica Drienica 369 083 01 Sabinov

                                                             

Váš list číslo/zo dňa                               Naše číslo                                     Vybavuje/linka                                   Prešov

OU-PO-PLO-2014/21098-2/Fi                      Ing. Filip/7485963                         26.05.2014

Vec

Potvrdenie o zápise zmeny do registra pozemkových spoločenstiev s právnou subjektivitou

Okresný úrad Prešov, Pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 56 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v z. n. p. a § 22 ods. 1 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v z. n. p., na základe návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov do registra pozemkových spoločenstiev s právnou subjektivitou, ktorý podal navrhovateľ - predseda a člen výboru Urbárskej spoločnosti- pozemkového spoločenstva Drienica, ICO: 37 954 740

zapisuje

navrhované zmeny podľa § 26 ods. 4 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v z. n. p. v registri pozemkových spoločenstiev s právnou subjektivitou Urbárskej spoločnosti - pozemkového spoločenstva Drienica vedenej v registri ako spoločenstvo s právnou subjektivitou pod reg. č.: R-0010/PO(SB) nasledovne:

1.     Názov spoločenstva/zapisuje sa/ : Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Drienica

2.     Sídlo spoločenstva/zapisuje sa/: Drienica 369, 083 01 Sabinov

3.     Katastrálne územie a čísla listov vlastníctva /LV/podľa druhu pozemku: /zapisuje sa/:

ÚDAJZÁPIS
Nehnuteľnosť - spoločné nehnuteľnostinázov k. ú.číslo LVdruh pozemku
Drienica103Lesné pozemky
Drienica861Lesné pozemky
Drienica1330Lesné pozemky
Drienica1766Lesné pozemky
Drienica1767Lesné pozemky
Drienica42TTP
Drienica862TTP
Drienica963TTP
Drienica1029TTP
Olejníkov986Lesné pozemky
Olejníkov987Lesné pozemky
Olejníkov295TTP
Olejníkov359TTP
Olejníkov1011TTP
Olejníkov1012TTP
Olejníkov1013TTP

 

4.     Orgány spoločenstva:

-     Výbor pozemkového spoločenstva /zapisuje sa/:

-vymazuje sa: Mikuláš Birčák, nar. 13. 03. 1951, člen, Drienica 8, 083 01 Sabinov

Členovia výboru - Leonard Škovran, nar. 06.11.1944, Drienica 63, 083 01 Sabinov, Mgr. Miroslav Sedlák, nar. 17.06.1958, Gen. Svobodu 24, 083 01 Sabinov, Ing. Pavol Karaffa, nar. 01.06.1954, Červená Voda 71, 083 01 Sabinov a Dušan Šimko nar. 04.10.1958, Drienica 149, 083 01 Sabinov ostávajú na základe rozhodnutia OLÚ vPrešove č. 2012/78- 3/Fi zo dňa 17. mája 2012 naďalej zapísaní v registri pozemkových spoločenstiev.

-     Dozorná rada /zapisuje sa/:

Členovia dozornej rady - Pavol Olejár, nar.01.05.1952, Drienica 201, 083 01 Sabinov, Ján Kuba, nar. 25.10.1955, Pribinova 9, 093 01 Sabinov a Jozef Guman, nar. 29.09.1952, Dubová 10, 080 01 Prešov ostávajú na základe rozhodnutia OLÚ v Prešove č. 2012/78-3/Fi zo dňa 17. mája 2012 naďalej zapísaní v registri pozemkových spoločenstiev.

5.     Osoby oprávnené konať za spoločenstvo a rozsah oprávnenia:

v

-     Leonard Skovran, nar. 06. 11. 1944, Drienica 63, 083 01 Sabinov - koná v plnom

-     Mgr. Miroslav Sedlák, nar. 17.06.1958, Gen. Svobodu 24, 083 01 Sabinov - zastupuje v plnom rozsahu

6.     Udaj, či spoločenstvo bude vykonávať podnikateľskú činnosť podľa § 19 ods. 3 zákona - spoločenstvo vykonáva podnikateľskú činnosť v oblasti služieb a obchodu

Navrhovateľ - predseda a člen výboru Urbárskej spoločnosti - pozemkového spoločenstva Drienica doručili 08.04.2014 návrh na zápis zmeny údajov do registra pozemkových spoločenstiev s prílohami - zmluva o spoločenstve, zoznam členov, prezenčná listina, zápisnica, uznesenie zo zasadnutia zhromaždenia, stanovy, vyhlásenie o tom, že spoločenstvo vykonáva podnikateľskú činnosť a správny poplatok vo výške 65 € podľa zák. NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v z. n. p., položka 34.


Podľa § 26 ods. 4 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v z. n. p o zápise zmeny do registra sa nevydáva rozhodnutie.

Na vedomie:

-  Pracovisko štatistického úradu SR, Plzenská č. 2, 080 01 Prešov

-   Slov. pozemkový fond, RO Poprad, Partizánska 704/31, 058 01 Poprad

 


 IČO

00151866

 

Telefón

051/7485963

 

Fax

051/7581588

 
 

Internet

www.minv.sk

 
 

 

2014 urbárweb Drienica